کد خبر : 17045
تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵
6,963 بازدید بازدید

بخشنامه احتساب سنوات حق التدریس ابلاغ شد

بخشنامه احتساب سنوات حق التدریس ابلاغ شد

بخشنامه احتساب سنوات حق التدریس در سنوات خدمت دولتی و بازنشستگی در اجرای طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و… به استانها ابلاغ شد.

 

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، این بخشنامه مصوب  ۱۳۹۵/۱۱/۲   است که متن کامل آن به شرح زیر است:

 

موضوع : احتساب سنوات حق التدریس در سنوات خدمت دولتی و بازنشستگی در اجرای طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و… مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

 

تصویردستورالعمل شماره ۷۱۰/۵ مورخ ۹۶/۳/۱۰وزارت متبوع منضم به طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزشوپرورش مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۷مجلس شورای اسلامی به پیوست ارسال می شود.

بر اساس مفاد مصوبه مذکور معلمان حقالتدریس که با سمت آموزگار ، دبیر ، هنرآموز ، مربی امور تربیتی، مشاور تحصیلی و مراقب سلامت مدارس به تدریس اشتغال داشته و به استخدام آموزشوپرورش پذیرفته شدهاند و تا زمان لازم الاجراشدن قانون) (۱۳۹۶/۲/۵ در وزارت آموزش و پرورش اشتغال داشته اند مشمول قانون مذکورمی باشند .

 

مقتضی است روسای محترم ادارات و سایر مسئولین مربوطه با مد نظر قرار دادن موارد زیر نسبت به اجرای دقیق مفاد دستورالعمل و قانون فوق اهتمام لازم مبذول نمایند :
۱- بر اساس بند ب ماده یک قانون استخدام کشوری معلمان حق التدریس باید دارای ابلاغ رسمی از سوی مقام صلاحیت دار) اداره آموزش و پرورش شهرستان / ناحیه / منطقه ( بوده و بر اساس ساعت قید شده در ابلاغ انجام وظیفه نموده باشند .
۲- معلمانی که در مدارس غیر دولتی اشتغال بکارداشته اند وسنوات حق التدریس درنهضت سوادآموزی مشمول این قانون نمی باشند .
۳- نحوه احتساب و پرداخت کسورات قانونی معلمان حق التدریسی که سابقه آنها براساس اقدام مسئولین یا مکاتبات وزارت متبوع یا آرای دیوان عدالت اداری ، جزء سابقه خدمت محسوب شده و در حال حاضر نیز در آموزش و پرورش اشتغال دارند در صورت عدم محاسبه و پرداخت کسور بازنشستگی ، طبق مفاد دستورالعمل فوق خواهد بود .
۴- ایام حق التدریس معلمان مشمول این قانون با ارائه درخواست کتبی ) فرم پیوست شماره یک ( ، تأیید ایام حق التدریس از سوی ادارات آموزش و پرورش محل خدمت ) فرم پیوست شماره دو ( و پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارمند و دولت به صورت نقد یا تعهد به پرداخت اقساط توسط ذینفع به طور کامل ، جزو سنوات خدمت و بازنشستگی محسوب می شود .
تبصره : ۱ملاک تکمیل اطلاعات مندرج در فرم شماره ، ۲ابلاغ رایانه ای صادره و گواهی خدمات عملی و حقوقی که قبلاً صادر و به تأیید مسئولان مربوطه رسیده ، می باشد .)تصویر برابر با اصل شده ابلاغ ها و گواهی های خدمات عملی قبلی ضمیمه فرم شماره ۲گردد . ضمناً چون ابلاغ ها قبل از سال ۱۳۷۸به صورت رایانه ای نبوده و دستی صادر گردیده این ابلاغ ها نیز قابل قبول می باشد .
تبصره : ۲سوابق خدمت حق التدریس تمام وقت که قبلاً در سنوات خدمتی محاسبه گردیده است مشمول مفاد این بخشنامه نمی باشد.
۵- مهلت قانونی ارائه درخواست جهت بهره مندی از مزایای این قانون از زمان لازم الاجرا شدن قانون ) ( ۱۳۹۶/۲/۵حداکثر به مدت یکسال ) تا تاریخ ( ۱۳۹۷/۲/۴می باشد .

۶- صندوق های بازنشستگی پس از دریافت کامل اقساط کسور بازنشستگی ، موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدین شرایط می باشند . بدیهی است احتساب ایام حق التدریس در سوابق مندرج در احکام کارگزینی نیز منوط به تحقق شرایط فوق خواهد بود .
تبصره : تاریخ اجرای حکم احتساب سنوات حق التدریس برای افرادی که کسورات بازنشستگی محاسبه شده را به صورت یکجا پرداخت نمایند از تاریخ پرداخت کسور و افرادی کسورات را اقساطی پرداخت نمایند از تاریخ پرداخت آخرین قسط خواهد بود .
۷- مبنای پرداخت کسور بازنشستگی ، حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم الاجرا شدن قانون ) ( ۱۳۹۶به میزان ۱۰/۳۵۰/۰۰۰ریال می باشد .
الف ( تعیین کسور بازنشستگی مشمولین تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری :

مبلغ کسور به ریال = مدت سنوات به ماه × درصد ۱۰/۳۵۰/۰۰۰ × ۲۲/۵

ب ( نحوه محاسبه و پرداخت کسور بازنشستگی افرادی که در حال حاضر تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی می باشند ، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد .ژ
تبصره : به مشمولان اعلام شود در طول سال ۱۳۹۶نسبت به ارائه درخواست جهت محاسبه سنوات اقدام نمایند . چنانچه در سال ۱۳۹۷ درخواست خود را ارائه نمایند ، احتمال تغییر در مبنای محاسبه کسورات مربوطه وجود خواهد داشت .
۸- مدت پرداخت اقساط حداکثر معادل سابقه خدمت قابل احتساب ) به ماه ( هریک از مشمولین می باشد .
۹- مفاد قانون یاد شده به معلمانی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون ) ( ۱۳۹۶/۲/۵بازنشسته شده اند و یا به سایر دستگاه ها و نهادها انتقال یافته اند قابل تسری نمی باشد .
۱۰- ساعت تمام وقت و موظف هفتگی و سالانه مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به شرح زیر می باشد :
الف( آموزگاران و مربیان امور تربیتی دوره ابتدایی تا تاریخ ۸۹/۶/۳۱به میزان ۲۸ساعت در هفته و ۱۴۵۶ساعت در سال و از تاریخ ۸۹/۷/۱به میزان ۲۴ساعت در هفته و ۱۲۴۸ساعت در سال
ب( دبیرا ن ، هنر آموزان ، مربیان امور تربیتی دوره راهنمایی و متوسطه به میزان ۲۴ساعت در هفته و ۱۲۴۸ساعت در سال
ج( مشاوران تحصیلی از تاریخ ۸۳/۹/۲۸به میزان ۳۰ساعت در هفته و ۱۵۶۰ساعت در سال و از تاریخ ۹۲/۷/۱به میزان ۲۴ساعت در هفته و ۱۲۴۸ساعت در سال
د( مراقبان سلامت مدارس از تاریخ ۸۴/۹/۶به میزان ۳۰ساعت در هفته و ۱۵۶۰ساعت در سال
۱۱- نحوه محاسبه و تبدیل ساعات حق التدریس به سال ، ماه و روز مطابق فرم )جدول ( شماره ۴ضمیمه می باشد .

تبصره : چنانچه ابلاغ صادره از تاریخ ../۷/۱لغایت … /۳/۳۱باشد نه ) (۹ماه محاسبه و چنانچه ابلاغ صادره از تاریخ …/۷/۱لغایت …/۱۲/۲۹و …/۱/۱۵لغایت …/۳/۳۱باشد تعطیلات عید نوروز قابل محاسبه نمی باشد .
۱۲- با محاسبه سنوات حق التدریس یاد شده چنانچه افراد ذینفع مشمول ارتقاء طبقه و رتبه شغلی بالاتر می گردند ، صدور احکام مربوط برابر ضوابط و مقررات بلامانع می باشد .
تبصره : جهت صدور احکام ارتقاء رتبه حرفه ای رعایت شرایط احراز ارتقاء به رتبه های حرفه ای بالاتر موضوع جدول شماره ۲ضمیمه بخشنامه شماره ۹۲۳۷۸۸مورخ ۹۴/۶/۲۷وزارتی و مفاد بخشنامه شماره ۷۰۰/۱۳۶۰۰۰مورخ ۹۵/۸/۲ وزارتی که به ترتیب طی بخشنامه های شماره ۶۸۲/۵۵۳۷۶مورخ ۹۴/۶/۲۶ و ۶۸۲/۷۳۱۱۰مورخ ۹۵/۸/۱۸ به ادارات ارسال گردیده ، الزامی است.
۱۳- با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از تضییع حق احتمالی به مدیران مدارس و راهبران آموزشی و تربیتی تأکید گردد مفاد بخشنامه را به اطلاع کلیه همکاران شاغل در آموزشگاه رسانده و امضای آنان را مبنی بر رؤیت و مطالعه و آگاهی از مفاد بخشنامه ) تکمیل فرم شماره ( ۳اخذ نموده و اصل فرم مزبور را جهت ضبط در پرونده پرسنلی به اداره محل خدمت ارسال نمایند .
۱۴- مفاد این بخشنامه توسط کارشناسی امور اداری وتشکیلات به اطلاع نیروهایی که در وضعیت مرخصی معذوریت ) زایمان ( ، مرخصی بدون حقوق ، مأمور به تحصیل ، مأمور به سایر ارگان ها ، مأمور به خارج از کشور ، اخراج و… هستند رسانده و فرم شماره ۳ توسط آنها تکمیل و در پرونده پرسنلی آنان درج گردد .
۱۵- تکمیل اطلاعات فرم شماره ۲ براساس ابلاغ ها و گواهی های خدمات عملی – حقوقی که افراد ذینفع ارائه می نمایند در محل خدمت فعلی انجام و از ارجاع و روانه نمودن آنها به ادارات دیگر مگر در موارد خاص که فرد مستندات فوق را همراه نداشته و در جوف پرونده پرسنلی وی یافت نشود،خودداری نموده و به گونه ای اقدام گرددکه موجبات نارضایتی وسرگردانی آنها فراهم نشود .
۱۶- نیروهای انتقال موقت فرم شماره ۲ تأیید شده را به اداره مقصد جهت صدور حکم تحویل نمایند . ادارات آموزش و پرورش مقصد موظفند نسبت به صدور حکم با توجه به موارد فوق اقدام و یک نسخه از حکم صادره را بانضمام اصل فرم های شماره ۱ و ۲و ۳طی نامه اداری جهت ضبط در پرونده پرسنلی این افراد به ادارات مبدأ ارسال نمایند .
۱۷- تأکید میگردد؛ مسئولیت نظارت و حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیر / رئیس اداره می باشد.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 7 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۷
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نبی بخش جمعه , ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۹

کسورات بازنشستگی ایام حق تدریسی باحقوق ناچیز۳۰هزارتومان بایدبراساس اولین حکم استخدام باشدنه حکم آزمایشی به نظربنده خیلی حق ،ناحق میشودلطفا اصلاح کنیدچون هم دوره خودم ۲۷۰۰است ولی ازبنده ۱۱میلیون کجایش انصاف است.

مریم سه شنبه , ۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۴

با سلام. لطفا اصل بخشنامه همراه با تبصره ها که حاوی شماره نامه و امضا جهت استناد به آن بخشنامه در سایت قرار دهید . با تشکر

محمدباقر سه شنبه , ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۵۲

حق ما معلمان حق ااتریس را ضایع کرده اند چه در زمینه ی سنوات وچه درزمینه ی حقوق

مطلق چهارشنبه , ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۰

باسلام بنده درسال تحصیلی ۷۱-۷۰دبیر حق التدریسی بودم با ۱۸ ساعت که به دلیل نداشتن ابلاغ منطقه مورد نظر رسیدگی نمیکند حال چه باید کرد؟

سیدمهدی سه شنبه , ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۸

سنوات تدریس معلمان باید دوازده ماه محاسبه شود نه ۹ماه

مهرداد طهماسبی سه شنبه , ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۳

بنده استخدام سال ۶۸ هستم چرا عید و تا بستان را جز سوابق معلمان و کسانی که در روستاهای دور افتاده و حتی به صورت پنج پایه و مدیر ا
آموزگار خدمت کردیم حساب نمی کنید خداوند حق ما را از مسئول بی کفایت و نادان ها خواهد گرفت

شقایق سه شنبه , ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۶

احتراما مصوبه احتساب سنوات حق التدریسی که تحت عنوان الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمان استخدامی سال ۸۸ در تاریخ ۹۵/۱۱/۲۷ در صحن علنی مجلس تصویب شد دارای ایرادات قانونی زیر می باشد
۱- طبق تبصره ۲ از ماده ۹۳ آیین نامه اجرایی مدارس ، سال تحصیلی ۱۲ ماه است وتعطیلات عید وتابستان نفس وخصیصه شغل معلمی است وعدم احتساب تعطیلات تابستان وعید در سنوات خدمتی درراین مصوبه بر خلاف قانون فوق می باشد
۲- طبق تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری ، پرداخت بیمه برای محاسبه سنوات غیر رسمی در حکم باید بر اساس اولین حکم استخدام باشد در حالی که در مصوبه فوق مبنای پرداخت بیمه بر اساس سال لازم الاجرا شدن این قانون است
خواسته هزاران معلم مشمول این طرح اصلاح ایرادات فوق در قالب اصلاحیه می باشد در غیر این صورت این طرحعلیرغم هزینه بالای آن هیچ سودی به حال ما نخواهد داشت
با تشکر واحترام

آخرین خبرها

یادداشت

تبلیغات استخدام معلم تابناك وب تبلیغات تبلیغات تابناك وب